BOZP a PO

Špecifikácia predmetu služby: obsahom našej ponuky je vykonávanie funkcie technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO).

Bezpečnostnotechnická služba v zmysle zákona 124/2009 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Výkon funkcie technika požiarnej ochrany (PO) v zmysle zákona 314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii

 

Ďalšie činnosti :

  • Uvedenie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek výrobcov Kovona Karviná, TLG, IMOS - ASEK, Mandík,
  • Kontrola hasiacich prístrojov od výrobcov SIEL, SANAL, Červinka, ALBECO, SACEP,
  • Oprava hasiacich prístrojov Červinka, ALBECO, SACEP,
  • Kontroly a opravy všetkých druhov hasiacich prístrojov ďalšim revíznym technikom a firmou Kodreta,
  • Kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov, tlakové skúšky hadíc,
  • Analýza rizík technických zariadení, celkov aj jednotlivých častí,
  • Školenia o údržbe vo vzťahu k bezpečnosti práce,
  • Vykonávanie revízií tlakových a plynových zariadení.