Partneri & Akreditácia

Akreditácie v Belgicku prideľuje BELAC. Tieto akreditácie znamenajú také oprávnenia, ktoré získávajú certifikačné a auditorské organizácie - ako napr. Vincotte - úradne uznávajúc, že ich odbornosť zodpovedá vydávaniu certifikátov, vykonávaniu auditov a hodnotení, alebo organizovaniu školení.

BELAC má nasledujúce útvary:

  • BELCERT: akredituje certifikačné a enviromentálne auditorské organizácie,
  • BELTEST: akredituje overovacie laboratória a kontrolné organizácie,
  • BKO/OBE: akreditácia kalibračných laboratórií.

Tie výrobky, ktoré majú vyjadrenie akreditovanej inštitúcie ako je napr. Vincotte, majú vyššiu dôveryhodnosť čo sa týka kvality, resp. zhody s príslušnými predpismi. Partneri Vincotte majú záujem certifikovať všetky svoje výrobky a služby: zvyšujú si takto dôveru u svojich zákazníkov, ľahšie sa presadzujú na trhu a i prípadné poistné poplatky budú nižšie.

Vinçotte bol pri začiatkoch:
Keď sa v roku 1947 objavila ´Všeobecná smernica o ochrane pracovného prostredia´, AIB a Vincotte (ktoré sa roku 1989 spojili) mali už tak široké skúsenosti v oblasti bezpečnosti a overovania, že odborný minister ich akreditoval na kontrolu uplatnenia väčšiny smerníc.